Nominera

Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och det ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Årets Avfallsbehandlare

Priset i kategorin Årets Avfallsbehandlare går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit tlll att göra avfallshantering och –behandling till ett påtagligt värde för kunden.

Årets Återvinningsanläggning

Priset går till det företag som innehar tillstånd för att bedriva återvinningsverksamhet vid en anläggning, såväl kommunal som privat aktör kan komma i fråga. ”Årets återvinningsanläggning” är ett pris som ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där och som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings-och behandlingsmetoder för alla typer av avfall.

Årets Återvinningskommun

Priset går till den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus, varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är nyckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets Återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle.

Årets Opinionsbildare

Priset tilldelas en person, eller organisation, som på ett aktivt och engagerat sätt debatterat, diskuterat och lyft fram betydelsen av avfallsminimering, återanvändning, och återvinning till en större och bredare publik. Årets opinionsbildare har nått ut till beslutsfattare och kunnat påverka genom sitt engagemang och brinnande intresse för avfalls- och återvinningssektorn. Opinionsbildaren kan också ha arbetat under många år för att sätta fokus på branschens viktiga frågor och därmed lyft svensk avfalls- och återvinningssektor till framkant.

Årets Återanvändare

Högt upp i EU:s avfallstrappa återfinns återanvändning. Det material som är tänkt att avyttras som avfall, fångas upp och blir efter nogsam genomgång, brukat igen, antingen efter lite reparation och målning, eller som något helt annat än vad produkten från början var tänkt som. Årets Återanvändare har verkat för, och arbetat aktivt med att få material högre upp i avfallstrappan, och nyttjat material på ett sinnrikt sätt så att produktens livslängd förlängs och materialåtervinningen skjuts på framtiden.

Årets Specialpris (vandringspris)

Tilldelas det företag eller person som på ett enastående och förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik och är ett vandringspris.