Jury

Jan Peter Bergkvist
Vd
SleepWell AB

Viveke Ihd

Chef hållbar återvinning & cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna

Jon-Nilsson Djef
Rådgivare materialåtervinning
Avfall Sverige

Jan-Olov Sundqvist
Verksam
IVL Svenska Miljöinstitutet

Peter Olofsson
Chefredaktör
Tidskriften Recycling & Miljöteknik